Regulamin konkursu „Rozkładanie statywu na czas”

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE KONKURSU „Rozkładanie statywu na czas”

1. Organizatorem konkursu (dalej „Konkurs”) na portalu społecznościowym Facebook, na profilu Manfrotto Polska (https://www.facebook.com/ManfrottoPL/) jest firma Foto 7 s.c., z siedzibą: ul. Daszyńskiego 148, 44-100 Gliwice, NIP: 9691162192, REGON: 276196963 (dalej „Organizator”).
2. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator.
3. Podanie danych osobowych ma charakter dowolny, lecz niezbędny do przystąpienia przez Uczestnika do Konkursu. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do tych danych, ich zmian bądź usunięcia.
4. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki Konkursu, które uczestnik akceptuje w chwili przystąpienia i podpisania formularza ( załącznik nr1 do Regulaminu).
5. Konkurs zostanie przeprowadzony na stoisku Manfrotto w dniach 24 i 25 maj, a ogłoszony w poście na Facebooku . Konkurs nie jest sponsorowany, wspierany ani w żaden sposób powiązany z serwisem Facebook.
6. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu, tj. udzielaniem informacji na temat Konkursu oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawują pracownicy Organizatora.
7. Konkurs nie narusza Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych, w tym nie narusza postanowień art. 29 tejże ustawy.

§ 2. UCZESTNICY KONKURSU
1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolności do czynności prawnych, które zaakceptowały niniejszy Regulamin oraz podpisały Formularz Konkursowy ( załącznik nr 1 do Konkursu) dalej: „Uczestnik”).
2. Uczestnik oświadcza, że:
a) jest osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych;
b) zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu;
c) wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią dotyczącą procedury odbioru nagrody i ją w pełni akceptuje;
d) zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, e. wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie;
3. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy i współpracownicy Organizatora.

§ 3. NAGRODA

1. W Konkursie przewidziano DWIE NAGRODY – dla osoby wyłonionej w sposób wskazany w §6.
2. Nagrodami (dalej: „Nagroda”) w Konkursie jest Plecak Pro-Light Redbbe 230
3. Informacja o Nagrodzie będzie zawarta w treści ogłoszenia o Konkursie opublikowanego na portalu Facebook www.facebook.com/ManfrottoPL
4. Laureatowi nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.
5. Zwycięzca może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.

§ 4. MIEJSCE, CZAS

1. Konkurs jest dostępny w formie ogłoszenia konkursowego (dalej: „post konkursowy“) na portalu społecznościowym Facebook na profilu Organizatora pod adresem www.facebook.com/ManfrottoPL i na stoisku Manfrotto u pracowników.
2. Konkurs trwa dnia 24 i 25 maja 2019 o godzinie 14.00 podczas Targów FotoVideoFilm na stoisku Foto7

§ 5. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zaakceptowanie Regulaminu dostępnego pod adresem: https://foto7.pl/konkursy/konkurs-rozkladanie-statywu-na-czas/regulamin oraz poprawne wykonanie zadania.

2. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest:
a) zgłoszenie się i wypełnienie formularza konkursowego na stoisku Manfrotto
b) wykonanie prawidłowo zadania konkursowego, które polega na rozłożeniu całkowicie i złożeniu statywu Befree Adavanced, zaczynając od pozycji złożonej, następnie rozkładając wszystkie nogi do najmniejszego kąta rozwarcia (pierwszy z dostępnych stopni) i wysuwając je do pełnej długości blokując wszystkie sekcje, postawić statyw na nogach na dowód prawidłowego rozłożenia, po czym złożyć statyw do początkowego stanu czyli wsunąć wszystkie sekcje nóg zablokować je i złożyć wzdłuż kolumny, aby kolumna z głowicą znajdowała się pomiędzy trzema nogami i podłożyć na podłożu.

3. Liczba miejsc konkursowych jest ograniczona do 20 osób na turę;
4. Rejestracja następuje po wypełnieniu formularza konkursowego na stoisku Manfrotto (Organizatora) na targach FVF w Łodzi (Stoisko 24).
5. Informacje o konkursie będą dostępne na Facebooku pod adresem www.facebook.com/ManfrottoPL oraz pod adresem: na stoisku Manfrotto u pracowników
6. Rejestracja uczestników odbywa się w dniu konkursu do godziny 13.00

§ 6. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE I ODBIORU NAGRÓD
1. O przyznaniu nagrody decyduje najkrótszy czas rozłożenia i złożenia rejestrowany przez statywu ustalony przez Organizatora w § 5. Ust. 1 Regulaminu przez Uczestników Konkursu.
2. Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości prywatnej, wysłanej na Facebooku w ciągu 3 dni roboczych od momentu zakończenia konkursu.
3. Warunkiem odebrania przez wyróżnionego Uczestnika nagrody jest przesłanie w ciągu 48 godzin od ogłoszenia wyników Konkursu na Fanpage`u www.facebook.com/ManfrottoPL wiadomości prywatnej z następującymi danymi:
a) imię i nazwisko
b) adres korespondencyjny
c) numer telefonu
d) adres mailowy

4. Przyznane w Konkursie nagrody zostaną wysłane uczestnikom do 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez Organizatora informacji, o której mowa w ust. 6.
5. Nagrody zostaną wysłane na koszt Organizatora pocztą bądź za pomocą firmy kurierskiej na adres wskazany przez Uczestnika. 
6. Przyznane nagrody nie mogą być wymienione na gotówkę, ani na inne rzeczy. Nagrodzonym Uczestnikom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości poszczególnych nagród.

§ 7. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI ORGANIZATORA
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników Konkursu, w tym za brak możliwości przekazania nagród, z przyczyny leżących po stronie Uczestnika, w szczególności, jeśli ten nie podał prawdziwego adresu do korespondencji lub podane dane są niepełne lub nieaktualne.

2. Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli, ani monitoringu treści umieszczanych przez Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań związanych 
z usunięciem naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem oraz regulaminem Facebooka, 
w szczególności uczestników, którzy:

a) zamieszczają treści niezgodne z obowiązującym prawem lub Regulaminem dostępnym na portalu Facebook (w szczególności zawierające treści obraźliwe, zarówno w warstwie tekstowej, jak i graficznej);
b) podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie 
z zasadami Facebooka;
c) podejmują działania z wykorzystaniem niezgodnych z zasadami Facebooka kont/profili osób trzecich;
d) ingerują w mechanizm działania Konkursu;
e) tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Facebook/Instagram
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebooka i Instagrama

§ 8. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.
2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez Organizatora tylko przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagród wyróżnionym Uczestnikom.
3. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz usuwania. Dane są podawane na zasadach dobrowolności.
4. W momencie usunięcia danych Użytkownik traci możliwość Uczestnictwa w Konkursie.

§ 9. PRAWA AUTORSKIE
1. Wszelkie prawa własności intelektualnej do Konkursu przysługują Organizatorowi. Uczestnictwo w Konkursie nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Uczestników jakichkolwiek praw własności intelektualnej. Zabronione jest naruszanie w jakikolwiek sposób praw własności intelektualnej w Konkursie, w szczególności:
a) korzystanie z Konkursu w sposób niezgodny z Regulaminem lub powszechnie obowiązującymi przepisami.

§ 10. REKLAMACJE I ZGŁOSZENIA NARUSZEŃ
1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu funkcjonowania konkursu lub stwierdzonych naruszeń Regulaminu winny być zgłaszane Organizatorowi za pomocą poczty elektronicznej na adres: „ania@foto7.com.pl” i/lub za pomocą wiadomości prywatnej na portalu Facebook pod adresem https://www.facebook.com/ManfrottoPL/i/lub pisemnie na adres siedziby Organizatora.
2. Reklamacja lub zgłoszenie o stwierdzonych naruszeniach powinny zawierać imię, nazwisko i dokładny adres uczestnika konkursu jak również opis reklamowanego zdarzenia.
3. Reklamacje i zgłoszenia będą niezwłocznie rozpatrywane nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.
4. Użytkownik zostaje powiadomiony o decyzji Organizatora drogą elektroniczną na adres znajdujący się w profilu Użytkownika na Facebooku lub pisemnie na wskazany adres do korespondencji.

§ 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 24 maja 2019 r. i obowiązuje do 25 maja 2019
2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
3. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage’u oraz na oficjalnej stronie Organizatora: www.foto7.pl/konkurs
5. Regulamin Konkursu dostępny jest na oficjalnej stronie Organizatora: https://foto7.pl/konkursy/konkurs-rozkladanie-statywu-na-czas/regulamin
 


Załącznik nr. 1

FORMULARZ KONKURSOWY

1. Dane osoby zgłaszającej:

a) Imię i nazwisko:……………………………………………………………………………………

b) Adres zamieszkania:……………………………………………………………………………

c) Numer telefonu : .………………………………………………………………………………….

d) Adres e-mail:………………………………………………………………………………………..

Oświadczam, że:

1) zapoznałem/am się z Regulaminem, akceptuję wszystkie jego postanowienia

2) rozumiem na czym polega zadanie konkursowe (Regulamin § 5 *)

3) dane zawarte w niniejszym formularzu konkursowym są zgodne z prawdą,

4) wyrażam zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie naszych danych osobowych, przekazanych w formularzu konkursowym

…………………………………… ………………………………….

Podpis uczestnika, miejscowość i data

*Zadaniem Uczestnika Konkursu jest:

  1. zgłoszenie się i wypełnienie formularza konkursowego na stoisku Manfrotto

  2. wykonanie prawidłowo zadania konkursowego, które polega na rozłożeniu całkowicie i złożeniu statywu Befree Adavanced, zaczynając od pozycji złożonej, następnie rozkładając wszystkie nogi do najmniejszego kąta rozwarcia (pierwszy z dostępnych stopni) i wysuwając je do pełnej długości blokując wszystkie sekcje, postawić statyw na nogach na dowód prawidłowego rozłożenia, po czym złożyć statyw do początkowego stanu czyli wsunąć wszystkie sekcje nóg zablokować je i złożyć wzdłuż kolumny, aby kolumna z głowicą znajdowała się pomiędzy trzema nogami i podłożyć na podłożu.