Korzystanie przez Użytkownika z serwisu internetowego Foto7 („Witryny”) oraz wszelkich informacji, produktów i Usług dostępnych w Witrynie, w tym z naszej funkcji wyszukiwania, usług specjalistycznych oraz z programu rabatowego (łącznie zwanych „Usługami”) podlega wiążącym warunkom prawnym określonym poniżej („Warunki”). Zastrzegamy sobie prawo do okresowego aktualizowania niniejszych Warunków bez uprzedzenia Użytkownika. O ile nie powiadomimy Użytkownika, że jest inaczej, wszelkie nowe funkcje lub zaktualizowane Usługi dostępne w Witrynie podlegają niniejszym Warunkom. KORZYSTAJĄC Z USŁUG UŻYTKOWNIK AKCEPTUJE WSZYSTKIE WARUNKI OKREŚLONE PONIŻEJ. W PRZYPADKU BRAKU AKCEPTACJI KTÓREGOKOLWIEK Z WARUNKÓW PODANYCH PONIŻEJ, UŻYTKOWNIK NIE JEST UPRAWNIONY DO KORZYSTANIA Z USŁUG LUB WITRYNY W JAKIMKOLWIEK CELU.

Witryna zawiera łącza do serwisów/stron internetowych i usług również obsługiwanych przez Foto7, nasze podmioty zależne lub inne podmioty powiązane. Korzystanie przez Użytkownika z każdej Witryny Foto7 lub witryny powiązanej podlega warunkom korzystania, jeśli takie istnieją, udostępnionym w każdej z tych witryn. W przypadku jakiegokolwiek konfliktu między Warunkami określonymi poniżej i jakimikolwiek warunkami lub powiadomieniami określonymi w jakiejkolwiek innej Witrynie, korzystanie przez Użytkownika z tej Witryny podlega warunkom określonym w danej Witrynie. Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z warunkami korzystania z każdej Witryny po to, aby rozumiał wszelkie obowiązujące go warunki.

Foto7 udziela nieodpłatnego dostępu do tej Witryny. Jednakże, aby uzyskać dostęp do Witryny Użytkownik zobowiązany jest założyć konto u usługodawcy internetowego. Aby uzyskać dostęp do Witryny wymagany jest również sprzęt, w tym komputer, modem lub inne urządzenie komunikacyjne. Użytkownik zobowiązuje się pokryć wszelkie koszty sprzętu i usług niezbędnych do uzyskania dostępu do Witryny i korzystania z Usług. Foto7 nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek z tych kosztów.

Niektóre części Witryny mogą zawierać treści przeznaczone dla osób dorosłych, które ukończyły co najmniej 18 lat. Jeśli Użytkownik decyduje się przeglądać treści dla dorosłych rozumiemy, że ukończył co najmniej 18 lat i że materiał, który przegląda, jest dla niego akceptowalny. Jeśli Użytkownik nie chce przeglądać tych treści, może w każdej chwili opuścić Witrynę lub przejść do innego obszaru.

Obawy dotyczące prywatności 
Wszelkie informacje, jakie możemy zbierać na temat Użytkownika podczas korzystania z Witryny podlegają naszej polityce prywatności. Pełen tekst naszej polityki prywatności można znaleźć klikając tutaj.. klikając tutaj.Kategorie informacji:

Rejestracja 
Użytkownik nie musi być zarejestrowanym członkiem, aby korzystać z Witryny, jednak niektóre obszary Witryny są dostępne tylko dla zarejestrowanych członków. Podczas rejestracji w celu korzystania z Witryny Użytkownik zostanie poproszony o podanie nam informacji o sobie. Jeśli Użytkownik nie jesteś zarejestrowany w naszej Witrynie, należy się niezwłocznie zarejestrować, aby móc czerpać korzyści płynące z członkostwa. Podczas procesu rejestracji Użytkownik zobowiązany jest udzielić nam prawdziwych, rzetelnych i pełnych informacji o sobie, a także aktualizować te informacje w przypadku ich zmiany. W przypadku gdy Użytkownik nie aktualizuje swoich danych, możemy zawiesić lub zakończyć korzystanie przez Użytkownika z Witryny lub Witryn Foto7, co wyjaśniono poniżej. Wszelkie dane osobowe przekazane nam przez Użytkownika podlegają warunkom naszej polityki prywatności.

Informacje o koncie i ochrona hasłem
Po zarejestrowaniu się Użytkownik wybiera identyfikator członka (adres e-mail Użytkownika) i hasło, dzięki którym będzie mógł uzyskać dostęp do swojego konta. Użytkownik zobowiązuje się przechowywać te informacje jako poufne. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za działania, które mają miejsce przy użyciu jego konta i hasła. Użytkownik zobowiązuje się wylogować z Usług na koniec każdej sesji, aby zapobiec oszustwom przy użyciu konta Użytkownika przez strony trzecie. Jeśli Użytkownik podejrzewa, iż doszło do nieautoryzowanego użycia jego konta lub hasła, zobowiązany jest on niezwłocznie powiadomić o tym Foto7 i współpracować z nami w celu rozwiązania tej sprawy. Użytkownik powinien zrozumieć, że w przypadku nieprzestrzegania warunków niniejszego ustępu, możemy zawiesić lub zakończyć korzystanie przez Użytkownika z tej Witryny lub Witryn Foto7 . 

Jak można korzystać z Usług? 
Usługi są chronione amerykańskimi i międzynarodowymi prawami autorskimi, prawami patentowymi, prawami do znaków towarowych i innymi prawami własności intelektualnej.

Użytkownik może korzystać z Usług w Witrynie oraz Witrynach powiązanych do osobistego użytku niekomercyjnego. Użytkownik może wykonać pojedyncze kopie poszczególnych ekranów, które widzi podczas korzystania z Usług, ale tylko do użytku osobistego. Użytkownik nie może rozpowszechniać ani przesyłać kopii innym stronom w zamian za pieniądze lub inne korzyści. Użytkownik nie może i zobowiązuje się nie modyfikować, ponownie formatować, kopiować, wyświetlać, rozpowszechniać, przekazywać, publikować, udzielać licencji, tworzyć dzieł pochodnych, przekazywać ani sprzedawać jakichkolwiek informacji, produktów lub usług uzyskanych z Usług, z wyjątkiem przypadków określonych poniżej. Oznacza to, iż Użytkownik nie może tworzyć mirrorów strony głównej lub stron wyników Witryny lub dowolnej Witryny powiązanej we własnym Serwisie internetowym lub na Stronie internetowej.

Nie udzielenie licencji 
Poza umożliwieniem korzystania z Witryny i Witryn powiązanych do użytku osobistego, jak określono w ustępie powyżej, podczas korzystania z Witryny lub Witryn powiązanych nie udzielamy Użytkownikowi licencji ani jakichkolwiek innych praw, w tym własności intelektualnej lub innych praw własności Foto7 lub innych spółek, z którymi jesteśmy powiązani. UŻYTKOWNIK POWINIEN ZROZUMIEĆ, IŻ NIE MA PRAW DO USŁUG LUB JAKIEJKOLWIEK INNEJ WŁASNOŚCI Foto7, Z WYJĄTKIEM PRZYPADKÓW WSKAZANYCH W NINIEJSZYCH WARUNKACH.

Publikacje Użytkownika w Witrynie 
W niektórych częściach naszej Witryny Użytkownik może opublikować lub przekazać nam swoje komentarze na dany temat lub założyć nowy temat, aby inne osoby mogły na niego odpowiedzieć. W przypadku publikacji, Użytkownik gwarantuje, że:

ma podstawę prawną, aby opublikować swój materiał i że nie naruszy tym przepisów prawa lub praw jakiejkolwiek osoby; oraz że
ukończył co najmniej 18 lat, jeśli przegląda obszary zawierające treści dla dorosłych.

Poza przypadkami określonymi w ustępie „Treści społecznościowe” poniżej, informacje i materiały wszelkiego rodzaju, w tym grafika, tekst lub w inny sposób opublikowane w naszej Witrynie („Treść członka”) podlegają następującym warunkom:

1. Publikując Treść członka Użytkownik udziela nam nieodpłatne, nieodwołalne, wieczyste i ogólnoświatowe prawo do: zezwalania innym osobom na korzystanie z Treści członka w sposób opisany w niniejszych Warunkach, oraz używania, rozpowszechniania, wyświetlania i tworzenia dzieł pochodnych Treści tego członka, we wszystkich mediach, w jakikolwiek sposób, w całości lub w części, bez żadnych ograniczeń lub obowiązków wobec Użytkownika.

2. Użytkownik rozumie, że nie ponosimy odpowiedzialności za rzetelność, kompletność, obiektywizm i przydatność jakichkolwiek Treści członka, ani nie popieramy jakichkolwiek Treści członka.

3. Nie weryfikujemy tożsamości osób korzystających z naszej Witryny, a Użytkownik ponosi ryzyko związane z uwierzeniem lub nie uwierzeniem w jakiekolwiek Treści członka, które przeczytał.

4. Nie weryfikujemy, monitorujemy, edytujemy ani nie sprawdzamy Treści członka. Mamy prawo do monitorowania lub usunięcia wszelkich Treści członka w każdej chwili i bez uprzedzenia, jeśli uważamy, że udoskonali to naszą Witrynę.

Treści społecznościowe 

Niektóre obszary Witryny zasługują na specjalne traktowanie, ponieważ zawierają informacje, które większość osób uważa za prywatne. Sekcje te obejmują komunikację mailową, wiadomości błyskawiczne, strony domowe, które nie są oznaczone jako „publiczne” i osobiste albumy zdjęć, które nie są oznaczone jako „publiczne” („Treści społecznościowe”). Uwaga: oznaczenie strony domowej lub albumu zdjęć jako „publiczny” oznacza, że wszyscy odwiedzający naszą Witrynę będą mogli zobaczyć stronę domową lub album zdjęć i że będziemy posiadać licencję na treść jako „Treść członka” zgodnie z warunkami wyjaśnionymi powyżej.

Zasadniczo nie będziemy monitorować, edytować lub ujawniać Treści społecznościowych. Zrobimy to tylko wtedy, gdy będziemy mieć powody, aby sądzić, że ujawnienie to jest niezbędne do identyfikacji, kontaktu lub wszczęcia postępowania przeciwko osobie, która wyrządza Użytkownikowi szkodę, lub która szkodzi lub zakłóca Usługi lub prawa Foto7 lub innych osób odwiedzających Witrynę. Możemy również ujawnić Treści społecznościowe, gdy wymaga tego od nas prawo, co obejmuje reagowanie na żądania organów ścigania, władz cywilnych i administracyjnych, zazwyczaj w formie wezwania do sądu w celach udzielenia informacji. Możemy również ujawnić Treści społecznościowe w celu zidentyfikowania, rozwiązania problemów technicznych lub udzielenia odpowiedzi na skargi dotyczące Usług.

Zachowanie Członków i Odwiedzających 
Uważamy, że wszyscy członkowie i odwiedzający czerpią korzyści z podstawowych zasad dotyczących zachowania podczas korzystania z Usług tak, aby każdy czuł, że może dzielić się swoimi opiniami i pomysłami. Swobodny przepływ pomysłów jest zagrożony, gdy kilka osób zachowuje się nieodpowiedzialnie. Aby zapewnić, że wszyscy mają pozytywne doświadczenie, wymagamy od Użytkownika, a Użytkownik zobowiązuje się przestrzegać następujących podstawowych zasad postępowania korzystając z Witryn Foto7:

Użytkownik zobowiązuje się przestrzegać niniejszych Warunków oraz wszelkich obowiązujących przepisów prawa;

Użytkownik zobowiązuje się nigdy nie udostępniać nikomu swojego hasła (żaden pracownik Foto7 o to nie poprosi) i nie podawać swoich danych rozliczeniowych lub kredytowych z wyjątkiem sytuacji, gdy dokonuje zakupu;

Użytkownik zobowiązuje się nie nękać, grozić lub znieważać innych osób podczas korzystania z Witryny w jakikolwiek sposób;

Użytkownik zobowiązuje się nie zakłócać korzystania z Witryny innym osobom, w tym przez przerywanie sesji innych osób, przewijanie w dół (automatycznie lub ręcznie), aby im to utrudnić, lub działać w sposób, który negatywnie wpływa na zadowolenie innych Użytkowników Usług;

Użytkownik zobowiązuje się nie publikować żadnych Treści członka, które są lub mogą wyrażać nienawiść lub być obraźliwe na tle rasowym, etnicznym, seksualnym lub innym; zobowiązuje się nie publikować Treści członka, które są szkodliwe, wulgarne lub niesmaczne, lub są zniesławiające, oszczercze lub naruszają czyjąś prywatność lub prawa własności;

Użytkownik zobowiązuje się nie próbować pozyskiwać jakichkolwiek pseudonimów lub adresów e-mail dla celów komercyjnych;

Użytkownik zobowiązuje się nie gromadzić i przechowywać danych osobowych o jakiejkolwiek innej osobie korzystającej z Witryny, lub w inny sposób prześladować, wielokrotnie kontaktować się z lub nękać innego Użytkownika;

Użytkownik zobowiązuje się nie podszywać się pod jakąkolwiek inną osobę ani przedstawiać w nieprawdziwym świetle relacji z jakąkolwiek osobą lub podmiotem, w tym przeinaczać relacje z Foto7; podobnie, Użytkownik zobowiązuje się nie przyjmować fałszywej tożsamości, jeśli miałoby to na celu oszukanie lub okradzenie innej osoby;

Użytkownik zobowiązuje się nie korzystać z Usług, aby w jakikolwiek sposób skrzywdzić osobę nieletnią, lub zachęcić do interakcji o charakterze seksualnym z nieletnimi;;

Użytkownik zobowiązuje się nie manipulować Usługami, aby ukryć swoją tożsamość lub udział w Usługach dostępnych w Witrynie (przy użyciu tożsamości innej osoby, poprzez zmianę nagłówków lub inne modyfikowanie innego możliwego identyfikatora);

Użytkownik zobowiązuje się nie publikować żadnych Treści członka, które zawierają jakiekolwiek wirusy, boty anulujące, konie trojańskie, szkodliwy kod lub inne oprogramowanie komputerowe lub program mający na celu przerwanie świadczonych przez nas Usług, zdolność użytkowników do korzystania z Usług lub prawidłowego funkcjonowania jakiegokolwiek oprogramowania, sprzętu, wyposażenia lub materiałów wykorzystywanych w związku z Usługami;

Użytkownik zobowiązuje się nie wysyłać żadnych masowych i niechcianych reklam, materiałów promocyjnych, wiadomości e-mail lub innego rodzaju propozycji (w tym między innymi wiadomości-śmieci, „spamów”, łańcuszków lub piramid jakiegokolwiek rodzaju) do jakiejkolwiek osoby poprzez korzystanie z Usług, z wyjątkiem obszarów, które wyraźnie na to Użytkownikowi pozwalają (na przykład fora aukcji);
W przypadku naruszenia przez Użytkownika którejkolwiek z wytycznych określonych powyżej, lub jakiegokolwiek innego aspektu niniejszych Warunków, zastrzegamy sobie prawo do zawieszenia lub zakończenia bez uprzedzenia praw Użytkownika do korzystania z Usług.

Ujawnienie tożsamości Użytkownika
Od czasu do czasu możemy otrzymywać prośby o ujawnienie tożsamości Użytkowników. Nie ujawniamy tożsamości naszych Użytkowników, chyba że zobowiązuje nas do tego prawo.

W przypadku otrzymania przez nas wezwania sądowego od agencji rządowej (na przykład, Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, organów ścigania, kancelarii prawnych lub podobnych agencji rządowych), zastosujemy się do niego. W przypadku otrzymania wezwania od strony trzeciej, która nie jest agencją rządową (na przykład wezwanie w związku z postępowaniem cywilnym), skontaktujemy się z użytkownikami, o ujawnienie tożsamości których zostaliśmy poproszeni wykorzystując do tego dane kontaktowe Użytkownika podane podczas procesu rejestracji. Po powiadomieniu Użytkownika poczekamy 10 dni zanim zastosujemy się do wezwania sądowego, chyba że wezwanie wymaga od nas ujawnienia tej informacji wcześniej. Jeśli nie możemy czekać 10 dni z powodu terminu podanego w wezwaniu sądowym, poinformujemy Użytkownika o terminie zawartym w wezwaniu, kiedy będziemy go powiadamiać, że otrzymaliśmy takie wezwanie

Indemnity 
Użytkownik jest osobiście odpowiedzialny za swoje zachowanie, gdy korzysta z Witryny i Witryn Foto7. Użytkownik zgadza się zabezpieczyć i ochronić Foto7 i jego spółkę dominującą, spółki zależne, powiązane oraz ich przedstawicieli, dyrektorów, pracowników i agentów przed wszelkimi stratami, szkodami, odpowiedzialnością, kosztami lub wydatkami wszelkiego rodzaju (w tym honorariami i kosztami obsługi prawnej), które możemy ponieść w związku z roszczeniami strony trzeciej lub w inny sposób, w związku z korzystaniem przez Użytkownika z Usług, dostępem do Witryny lub Witryn powiązanych, naruszeniem przez Użytkownika zarówno niniejszych Warunków, jak i praw stron trzecich i/lub w związku z Rabatami, nagrodami, ujawnieniem haseł członkowskich i wszelkimi innymi kwestiami związanymi z udziałem Użytkownika w Programie rabatowym.

Użytkownik zobowiązuje się zapłacić wszelkie podatki, cła i/lub opłaty rządowe, takie jak podatki od dochodu, sprzedaży, użytkowania, akcyzowe, od wartości dodanej, towarów i usług oraz podatki konsumpcyjne związane z udziałem Użytkownika w Programie rabatowym, które mogą mieć zastosowanie.

Zrzeczenie się gwarancji 
WYNIKI WYSZUKIWANIA: INTERNET NIEUSTANNIE SIĘ ZMIENIA I MOŻLIWE JEST, ŻE ŻADNE TECHNIKI WYSZUKIWANIA LUB INDEKSOWANIA NIE BĘDĄ OBEJMOWAĆ WSZYSTKICH STRON DOSTĘPNYCH W INTERNECIE W INDEKSIE WITRYN („INDEKS”). W EFEKCIE FOTO7 NIE GWARANTUJE I NIE MOŻE ZAGWARANTOWAĆ, ŻE WYNIKI WYSZUKIWANIA UŻYTKOWNIKA BĘDĄ KOMPLETNE LUB DOKŁADNE I ŻE ŁĄCZA ZWIĄZANE Z INDEKSEM BĘDĄ DOKŁADNE LUB AKTYWNE W MOMENCIE WYSZUKIWANIA PRZEZ UŻYTKOWNIKA. SERWISY INTERNETOWE UWZGLĘDNIONE W INDEKSIE SĄ TWORZONE PRZEZ OSOBY, KTÓRYCH NIE KONTROLUJEMY. PROCES UWZGLĘDNIANIA WITRYN W INDEKSIE JEST W DUŻYM STOPNIU ZAUTOMATYZOWANY. FOTO7 NIE MOŻE I NIE KONTROLUJE WITRYN UWZGLĘDNIONYCH W INDEKSIE. Z TYCH PRZYCZYN, NIE BIERZEMY ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA TREŚĆ JAKIEJKOLWIEK WITRYNY UWZGLĘDNIONEJ W INDEKSIE I NIE PONOSIMY ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK BŁĘDY LUB POMINIĘCIA ZAWARTE W WITRYNIE LUB JAKIEJKOLWIEK WITRYNIE FOTO7 (LUB JAKIEJKOLWIEK WITRYNIE DO JAKIEJ UŻYTKOWNIK MOŻE DODAĆ ŁĄCZA Z WITRYNY LUB JAKICHKOLWIEK WITRYN POWIĄZANYCH), LUB JAKIEKOLWIEK OBRAŹLIWE LUB W INNY SPOSÓB BUDZĄCE WĄTPLIWOŚCI TREŚCI ZAWARTE W WITRYNIE LUB JAKIEJKOLWIEK WITRYNIE POWIĄZANEJ (LUB JAKIEJKOLWIEK WITRYNIE, DO JAKIEJ UŻYTKOWNIK MOŻE DODAĆ ŁĄCZA Z WITRYNY LUB WITRYN POWIĄZANYCH).

UŻYTKOWNIK POWINIEN ZROZUMIEĆ, ŻE KORZYSTA Z USŁUG (W TYM WSZELKIE POBIERANIE Z USŁUG ORAZ WSZELKA UTRATA DANYCH LUB INNE USZKODZENIA SYSTEMU KOMPUTEROWEGO, JAKIE NASTĘPUJĄ W WYNIKU KORZYSTANIA Z USŁUG) NA WŁASNE RYZYKO. UŻYTKOWNIK POWINIEN ZROZUMIEĆ, ŻE USŁUGI, INDEKS I WSZELKIE INFORMACJE, PRODUKTY I INNA TREŚĆ (W TYM INFORMACJE, PRODUKTY I TREŚCI STRON TRZECICH) ZAWARTE LUB DOSTĘPNE W WITRYNIE I WITRYNACH POWIĄZANYCH SĄ OFEROWANE NA ZASADZIE „JAKIE SĄ”, „GDZIE SĄ” I „GDZIE SĄ DOSTĘPNE”, A TAKŻE ŻE MOGĄ ULEC ZMIANIE W DOWOLNEJ CHWILI BEZ POWIADOMIENIA UŻYTKOWNIKA. UŻYTKOWNIK POTWIERDZA, ŻE FOTO7 NIE GWARANTUJE, IŻ USŁUGI BĘDA NIEPRZERWANE, NA CZAS, BEZPIECZNE LUB ŻE NIE BĘDĄ ZAWIERAĆ BŁĘDÓW. UŻYTKOWNIK POWINIEN ZROZUMIEĆ, IŻ FOTO7 NIE GWARANTUJE, ŻE WYNIKI UZYSKANE W EFEKCIE UŻYTKOWANIA USŁUG SPEŁNIĄ OCZEKIWANIA UŻYTKOWNIKA. DOSTĘP DO SERWISU INTERNETOWEGO LUB JAKICHKOLWIEK USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ FOTO7 MOŻE ZOSTAĆ PRZERWANY LUB BYĆ NIEDOSTĘPNY Z POWODU PRAC KONSERWACYJNYCH LUB AKTUALIZACJI. ŻADNA GWARANCJA JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU, USTNA LUB PISEMNA, NIE MOŻE MODYFIKOWAĆ WARUNKÓW ZRZECZENIA SIĘ OKREŚLONEGO W NINIEJSZYM DOKUMENCIE.

W PEŁNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO FOTO7 ZRZEKA SIĘ WSZYSTKICH OŚWIADCZEŃ, GWARANCJI I WARUNKÓW WSZELKIEGO RODZAJU (WYRAŹNYCH, DOROZUMIANYCH, USTAWOWYCH LUB INNYCH, W TYM MIĘDZY INNYMI GWARANCJI DOTYCZĄCEJ WARTOŚCI HANDLOWEJ, TRWAŁOŚCI I PRZYDATNOŚCI DO KONKRETNEGO CELU, ZADOWALAJĄCEJ JAKOŚCI, TYTUŁU I NIENARUSZANIA PRAW WŁASNOŚCI), W TYM, MIĘDZY INNYMI, W ODNIESIENIU DO USŁUG, INDEKSU I WSZYSTKICH INFORMACJI, PRODUKTÓW I INNYCH TREŚCI (W TYM INFORMACJI, PRODUKTÓW I TREŚCI STRON TRZECICH) ZAWARTYCH LUB DOSTĘPNYCH W WITRYNIE I POWIĄZANYCH SERWISACH INTERNETOWYCH..

FOTO7 WYRAŹNIE ZRZEKA SIĘ JAKIEGOKOLWIEK POPARCIA, ZALECENIA, RĘKOJMI, OŚWIADCZENIA, GWARANCJI LUB WARUNKÓW (ZARÓWNO WYRAŹNYCH, DOROZUMIANYCH, USTAWOWYCH I INNYCH) W ODNIESIENIU DO LUB ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA WSZELKIE DZIAŁANIA LUB ICH NIEPODJĘCIE PRZEZ DOWOLNĄ STRONĘ, W TYM MIĘDZY INNYMI REKLAMODAWCÓW, PARTNERÓW, UCZESTNICZĄCYCH SPRZEDAWCÓW, PRODUCENTÓW LUB DOSTAWCÓW, LUB JAKIEKOLWIEK PRODUKTY, LUB USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ TAKIE STRONY.

Ograniczenie odpowiedzialności 
W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOPUSZCZALNYM PRZEZ PRAWO, W ŻADNYM WYPADKU FOTO7, JEGO SPÓŁKA DOMINUJĄCA LUB SPÓŁKI ZALEŻNE, KTÓRAKOLWIEK SPÓŁKA POWIĄZANA, LUB KTÓRYKOLWIEK Z JEJ DOSTAWCÓW TREŚCI NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI WOBEC UŻYTKOWNIKA (LUB KTÓREJKOLWIEK STRONY TRZECIEJ ZGŁASZAJĄCEJ ROSZCZENIA PRZEZ UŻYTKOWNIKA) ZA JAKIEKOLWIEK STRATY LUB SZKODY, W TYM, MIĘDZY INNYMI, WSZELKIE BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, SZCZEGÓLNE, WTÓRNE, KARNE LUB PRZYPADKOWE SZKODY, LUB SZKODY Z TYTUŁU UTRATY MOŻLIWOŚCI UŻYTKOWANIA, ZYSKÓW, DANYCH LUB INNYCH WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH, LUB KOSZTÓW ZAMÓWIEŃ TOWARÓW LUB USŁUG ZASTĘPCZYCH, NIEAUTORYZOWANEGO DOSTĘPU DO I MANIPULOWANIA DANYMI OSOBOWYMI UŻYTKOWNIKA LUB PRZEKAZYWANIA, WYNIKAJĄCE LUB ZWIĄZANE Z UŻYCIEM, NIEMOŻNOŚCIĄ UŻYCIA, NIEAUTORYZOWANYM UŻYCIEM, WYKONANIEM LUB NIEWYKONANIEM PRZEZ WITRYNĘ, DOWOLNĄ WITRYNĘ FOTO7, USŁUGI LUB INDEKS, WYKORZYSTANIEM PRZEZ CZŁONKA INFORMACJI, USŁUG I/LUB PRODUKTÓW DOSTARCZONYCH I/LUB UDOSTĘPNIONYCH ZA POŚREDNICTWEM PROGRAMU NAGRADZANIA, ZA WSZELKIE SZKODY ZWIĄZANE Z KOMPUTEREM SPOWODOWANE POBIERANIEM MATERIAŁÓW, W TYM MOŻLIWOŚCIAMI ZBIERANIA PUNKTÓW, BŁĘDAMI TYPOGRAFICZNYMI I/LUB POMINIĘCIAMI, ZA SZKODY WSZELKIEGO RODZAJU ZWIĄZANE Z UDZIAŁEM CZŁONKA LUB NIEMOŻNOŚCIĄ UDZIAŁU W PROGRAMIE RABATOWYM, ORAZ ZA WSZELKIE DZIAŁANIA, ZANIECHANIA DZIAŁAŃ LUB TRANSAKCJI, WYNIKAJĄCE Z LUB ZWIĄZANE Z KREDYTAMI RABATOWYMI, W TYM MIĘDZY INNYMI WYDANIEM, ROZWIĄZANIEM, ANULOWANIEM, UMORZENIEM, ZAKUPEM, KREDYTEM LUB ZWROTEM DOKONANYM LUB NALEŻNYM NA RZECZ CZŁONKA PRZEZ LUB OD DOWOLNEJ INNEJ STRONY, W TYM MIĘDZY INNYMI REKLAMODAWCÓW, SPÓŁKI STOWARZYSZONE I POWIĄZANE ORAZ DOSTAWCÓW, NAWET JEŚLI FOTO7 ZOSTAŁO POINFORMOWANE WCZEŚNIEJ O MOŻLIWOŚCI POWSTANIA TAKICH SZKÓD. NIEKTÓRE PAŃSTWA NIE POZWALAJĄ NA OGRANICZENIE LUB WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY PRZYPADKOWE LUB WTÓRNE, DLATEGO TEŻ POWYŻSZE WYŁĄCZENIE LUB OGRANICZENIE MOŻE NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA DO UŻYTKOWNIKA.

OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI I ZRZECZENIA SIĘ ZAWARTE W NINIEJSZYCH WARUNKACH OBOWIĄZUJĄ NIEZALEŻNIE OD FORMY DZIAŁANIA, WARUNKÓW KONTRAKTU, GWARANCJI, ODPOWIEDZIALNOŚCI, ZANIEDBANIA LUB INNEGO CZYNU NIEDOZWOLONEGO I ZACHOWUJĄ MOC PO ZASADNICZYM NARUSZENIU LUB NARUSZENIACH KONTRAKTU LUB NIEPOWODZENIU PODSTAWOWEGO CELU NINIEJSZEJ UMOWY LUB WYŁĄCZNEGO ŚRODKA NAPRAWCZEGO.


Użytkownik powinien zrozumieć, że Foto7 nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam i Serwisów internetowych wszelkich spółek związanych z Programem rabatowym. Foto7 nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość informacji spółek stowarzyszonych, w tym za wszelkie zmiany w zakresie lub zaprzestanie świadczenia usług i/lub produktów, ani za jakiekolwiek naruszenie praw własności intelektualnej przez którąkolwiek ze stron. Foto7 nie ponosi odpowiedzialności za zmiany w zakresie usług i/lub produktów oferowanych przez spółki powiązane..
W żadnym wypadku odpowiedzialność Foto7, wykonywana wspólnie lub rozłącznie, nie przekracza €50.

Korzystanie z naszego logo i statycznych zrzutów ekranu dla celów niekomercyjnych 
Użytkownik może korzystać z naszych zrzutów ekranu i logo dla celów niekomercyjnych. Użytkownik może zapytać o wykorzystanie statycznych zrzutów ekranu z naszej Witryny dla celów komercyjnych wysyłając wiadomość e-mail pod adres  kontakt@foto7.pl .

Łącza do naszej Witryny 
Użytkownik może tworzyć łącza do naszej Witryny w celach niekomercyjnych.

Postanowienia różne 

Niniejszy kontrakt podlega i będzie interpretowany zgodnie z prawem włoskim, bez względu na przepisy dotyczące kolizji praw. Niniejsze Warunki, zmieniane od czasu do czasu, stanowią całość porozumienia między Członkiem i Foto7, a także zastępują wszelkie wcześniejsze lub jednoczesne umowy lub porozumienia między Użytkownikiem i Foto7, ustne lub pisemne, co do przedmiotu niniejszych Warunków. Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków lub jego zastosowanie do któregokolwiek Członka lub okoliczności w jakimkolwiek stopniu zostaną uznane za nieważne lub niewykonalne, pozostała część niniejszych Warunków, lub stosowanie takich postanowień wobec osób lub okoliczności, co do których nie są one uważane za nieważne lub niewykonalne, nie będzie naruszać ważności i wykonalności pozostałych postanowień, a każde postanowienie będzie ważne i wykonalne w maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo. Pomimo iż Użytkownik przyznaje, że będziemy mieć możliwość egzekwowania naszych praw w każdym sądzie odpowiedniej właściwości, Użytkownik niniejszym wyraża zgodę na wyłączną jurysdykcję i właściwość sądów w Bassano del Grappa (VI) – Włochy w odniesieniu do wszelkich sporów dotyczących niniejszych Warunków, korzystania przez Użytkownika z Witryny lub dowolnej Witryny Foto7, Usług lub Programu nagród. Żadne zrzeczenie się niniejszych Warunków nie będzie ważne, z wyjątkiem przypadku, gdy zrzeczenie to jest w formie pisemnej i podpisane przez przedstawiciela Foto7. W przypadku gdy wykonanie przez Foto7 Warunków lub jeśli jakiekolwiek zobowiązanie z nich wynikające zostanie uniemożliwione, ograniczone lub zakłócone przez jakiekolwiek działanie lub stan wynikający z przyczyn niezależnych od Foto7 , Członek powinien usprawiedliwić, bez dalszego działania lub powiadomienia, wykonanie Warunków przez Foto7 €™ w zakresie takiego uniemożliwienia, ograniczenia lub zakłócenia.

Wszelkie pytania dotyczące niniejszych Warunków należy kierować pod adresem:

kontakt@foto7.pl